Проекти Читалище

Проект 2018/2019г.

Проект „ЗаЕдно Хоро”

РАБОТА ПО ПРОЕКТ

 О”НЧ Св.Св. Крил и Методий – 1894 г- гр. Първомай”  има удоволствието да съобщи за спечелването на проект финансиран от фондация „Пловдив 2019”, направление „Читалища: общностно участие и иновации”. Читалището участва в конкурса с проект на тема „ЗаЕдно хоро”. Проектът цели да обогати и популяризира Празника на Тракийската народна музика и песен в посока общностно участие чрез  иновативен подход при съхраняването и предаването на традицията.

СИМВОЛ НА ПРОЕКТА

От участвалите 247 проекта от над 160 читалища, резултатът е 93 одобрени проекта, идващи от читалища в целия Южен Централен район, който включва областите Пловдив, Смолян, Хасково, Кърджали, Пазарджик. Цялото финансиране от 250 000 лв. е разпределено по одобрените проекти. Реализацията започва от месец април 2018 г. и ще продължи до декември  2019. Партньори по  проекта са: Община Първомай, Център за настаняване от семеен тип за деца в кв. Дебър, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Първомай, ОСП”Дълголетие”, „Булиън” ЕАД гр. Първомай, фирма” Бендида” гр. Първомай, както и доброволци: Ивайло Налбантов–ученик от 11клас в СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, член на местното дружество на художниците ,Петър Тенев –фолклорист, Донка Тодорова – художествен ръководител на танцов клуб „Евридика”, Калоян Танев-  ученик в МГ „Акад. Кирил Попов” гр. Пловдив. Всички събития по проекта ще бъдат отразени на  фейсбук страницата на Читалището, сайта на Община Първомай и местния вестник „Тракийско слово”.

Проектът „Читалища“ цели да развие самобитните общностни центрове – читалищата на България  – в посока общностно участие, иновации и експеримент в областта на културата, изкуството и образованието. Проектът е част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 и попада в клъстера „Културата среща хората“.

Читалищата са важен фокус в програмата на Пловдив – Европейска столица на културата. Тяхната история и принос са сред най-големите ни национални предимства в многообразието на европейската култура. Положителният отклик, който екипът на фондацията получи от читалищните координатори, неочаквано големият брой проекти са сериозна заявка и доказателство не само за огромната роля и принос, които читалищата все още имат в поддържането и развитието на културата дори и в най-отдалечени краища на страната, но и за тяхната готовност да се развиват и експериментират. И показват, че имат капацитета за дейно включване в най-актуални събития и процеси –  #заедно.

Проект 2010 г.

През 2010 и 2011 г. Читалището е партньор по проект „Интегриране на ромски общности” на ПГСС „Васил Левски” гр. Първомай от Фондация „Земята източник на доходи”. Закупена е по проекта звукозаписна уредба, ушити са носии и закупени обувки за малките танцьори, оборудвана е зала за народни танци в ОУ „Кирил и Методий” в града. Същата по договор продължава да се използва от танцова формация „Евридика” при Фолклорен ансамбъл „Първомай”.

Проект 2005 г.

През 2005 г. пред Национален фонд „Култура” бе спечелен проекта „От бабината ракла”, насочен към издирване и съхраняване на местен фолклор. Проектът бе реализиран в партньорство с НУ ”Христо Ботев”. Отпуснатите 1200 лв. бяха за детски фолклорни костюми .

Проект 2004 г.

„Колкото повече – толкова повече”, Фондация „Помощ за благотворителността в България”

Проектът цели увеличаване броя на участниците в ДМС „Училище за звезди”. В рамките на проекта се провеждат  3 големи детски празника, единият от които благотворителен концерт за децата –сираци от Дома в с. Скобелево. Закупен е минидиск, който подпомага изработването на синбеци и озвучаването на концертни инициативи. Подобряват се условията за развитието на детската и младежка художествена самодейност. Продължава и превантивната работа по проблема „Наркотици”, чрез предлагане на алтернатива за свободното време.

Проект 2002 г.

Проектът „Читалището – шанс и алтернатива“  се реализира за 12 месеца – от 01.08.2002 г. до 31.07.2003 г. През м.август бе извършен ремонт на две помещения – зала за принтер, факс, телевизор и DVD. През м.септември се сформираха трите клубни форми – Младежки клуб, Клуб на родителя, Клуб на учителя. Те имаха ежемесечни занятия  – теоретични и практически. Бяха  канени лектори – психолози, нарколози, специалист Детска педагогическа стая и др.  Проведоха се групови тренинги,  решаваха се казуси по проблема. С помощта на специалисти  бяха изработени лекции за наркотиците, вредата от тях и как да се предпазваме – за учениците от V до XII клас. Тези лекции  се проведоха в часовете на класа и  бяха илюстрирани с филми, осигурени от партньорите по проекта – РПУ, Детска педагогическа стая, БЧК. Проведоха се анкети – входящо и изходящо ниво с деца и родители. Ежемесечно се провеждат музикални и видео вечери, посветени на музиканти и актьори – жертви на наркотиците. Осъществиха се прожекции на игрални филми, третиращи проблема. Всеки месец Младежкият клуб  издаваше свой вестник. Проведе се  среща на учениците с бивш наркоман. Проведоха се  работни срещи с училищните ръководства и родителските настоятелства, лекции по време на общи родителски срещи, акции за почистване и озеленяване.  

Заложените общоградски мероприятия бяха: Коледен концерт, конкурс за есе, разказ, стихотворение по темата, хепънинг „Не на дрогата“, спортен празник „Да на спорта – не на наркотиците!“, общоградски концерт „Анти дрога“. Проектът  визира първична и вторична превенция на наркоманиите, но е помислено и за вече зависимите от наркотика. Заложени са средства за провеждане на индивидуални консултации за зависими и техните семейства със специалисти, които  бяха проведени при пълна дискретност. Информационният център  издаде наръчник „Не на дрогата“, дипляни за ученици и родители, листовки. Информация за хода на проекта  течеше по местните медии. При реализацията на проекта ОНЧ „Св.св.Кирил и Методий“ разчиташе на добро партньорство с останалите членове на Обществения съвет. Проектът „Читалището шанс и алтернатива“ бе насочен към потребностите от повишаване здравната култура за наркотиците, от постоянно действащ Информационен център по проблема, от алтернативни форми за ангажиране на младите. Целта на проекта бе да доведе до създаване на антитела срещу наркотиците, до изграждане на рецептори за съпричастност към проблема, до възпитаване в толерантност към засегнатите. Работата по проекта  разкри широката демократичност на читалището,  насочи организационния му и интелектуален потенциал към решаването на важен социален проблем.  Разшири и задълбочи сътрудничеството на всички институции, работещи по проблема. Провокира гражданската инициатива. Устойчивостта на резултатите бе гарантирана от запазването на сформираните клубни форми и на екипа, работещ по проекта.

Проект 2001 г.

Участие в проект ”Всички заедно срещу дрогата”, финансиран от Фондация „Чарлз Стюарт Мот” чрез ФРМС. Проектът е одобрен в частта за изграждане на Информационен център. Отпуснатата сума е 5000 лв, срок на изпълнение 4 месеца. Със съдействието на Дирекция „Просвета”  във всички училища в часа на класа са изнесени лекции за наркотиците. Изработена е картотека по темата”Наркотици”, включваща художествени, научно-популярни книги, справочници, статии в периодични издания притежавани от библиотеката. Закупени са нови заглавия по темата. В ИЦ са изработени листовки „Съвети за родители” и „Съвети към тийнейджърите”, „С грижа и действие. Съвети за родители”. Провеждат се и общоградски мероприятия свързани с темата.  

Продължение на този проект е „Читалището – шанс и алтернатива”, който стартира 2002 г. отпуснатата сума е в размер на 11500 лв., а продължителността – 12 месеца. Средствата са използвани за ремонт и оборудване на две помещения – Информационен център и Зала за клубни форми,  закупени са компютър, лазарен принтер, факс, телевизор, DVD, видео.

2001 г. Всички заедно срещу дрогата